Дэлхийн Өв Орхоны Хөндийн Соёлын Дурсгалт Газар

Эрдэнэ Зуу музей, Эрдэнэ толгой баг, Хархорин сум, Өвөрхангай аймаг, Монгол улс