Эрдэнэ Зуу музей нь музейн удирдах зөвлөл, захиргааны зөвлөл, үзмэр худалдан авах зөвлөл, мэргэжил арга зүйн гэсэн дөрвөн зөвлөлтэй ба цуглуулгын алба, олон нйиттэй харилцах алба, санхүү аж ахуй үйлчилгээний алба, хамгаалалтын алба гэсэн дөрвөн алба, нийт 22 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ЭРДЭНЭ  ЗУУ МУЗЕЙН УДИРДЛАГА, БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Музейн удирдах зөвлөл
Захирал
Менежер, дэд захирал
Захиргааны зөвлөл
Үзмэр худалдан авах зөвлөл
Мэргэжил арга зүйн

зөвлөл

Цуглуулгын алба
Олон нийттэй

харилцах алба

Санхүү аж ахуй

үйлчилгээний алба

Хамгаалал-тын алба

Эрдэнэ Зуу Музейн бүтэц бүрэлдэхүүн

 

Эрдэнэ Зуу музейн нь 2015 оны байдлаар дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

 1. Музейн Захирал – 1
 2. Дэд захирал-маркетингийн менежер – 1
 3. Сан хөмрөгч – 1
 4. Бүртгэл мэдээллийн санч – 1
 5. Боловсролын ажилтан – 1
 6. Эрдэм шинжилгээний ажилтан – 2
 7. Тайлбарлагч-1
 8. Үзмэр харагч – 2
 9. Ня-бо – 1
 10. Нярав, касс – 1
 11. Мужаан-засварчин – 1
 12. Үйлчлэгч – 1
 13. Жолооч – 1
 14. Харуул – 6