БОЛОВСРОЛ

Эрдэнэ Зуу музейн боловсролын ажил нь 2013 оноос өнөөг хүртэл СӨБ, ЕБС-ийн хүүхэд багачуудад Монголын Бурханы шашны түүх болон Эрдэнэ Зуу музейг таниулан сурталчлах, танин мэдүүлэхэд чиглэгдэж байна.